26 martie: Ședinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

- Actualitate - martie 25, 2024
Distribuie

Marți, 26 martie 2024, orele 13.00, consilierii locali din C.L. Alba Iulia sunt convocați în ședință ordinară publică.

Ședința va avea loc la sediul Direcției programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, strada Bucovinei, nr. 6 și prin platforma online ZOOM.

Pe ordinea de zi sunt următoarele puncte:

1.Proiect de hotărâre privind rectiEcarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia, pe anul 2024

2.Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane

3.Proiect de hotărâre privind neacordarea reducerii impozitului pe clădiri datorat de o persoană juridică

4.Proiect de hotărâre privind modiEcarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 42/2024 pentru aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anul precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2024

5.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Alba Iulia in domeniul privat al al acestuia, precum și scoaterea din funcțiune, casarea și demolarea centralei termice CT 24 din loc. Alba Iulia, str. Frederic Mistral f.n.

6.Proiect de hotărâre privind decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, strada Gheorghe Sincai, F.N., pentru realizarea obiectivului de investiții „CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR” MUNICIPIUL ALBA IULIA, strada Gheorghe Sincai, F.N.

7.Proiect de hotârâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul Ilcu Daniel-Ioan, împotriva Hotărârii nr. 11/30.01.2024 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

8.Proiect de hotărâre privind organizarea de către Centrul Cultural Palatul Principilor a unor activități în cadrul ”Anului Avram Iancu”

9.Proiect de hotărâre privind modiEcarea Statului de funcţii al Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte, începând cu luna mai 2024

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de subvenționare a sterilizării câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune și a metișilor acestora aflați pe raza Municipiului Alba Iulia

12.Proiect de hotărâre privind ÎNDREPTARE EROARE MATERIALĂ DIN HOTĂRÂREA NR. 24 DIN 2024 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA

13.Proiect de hotărâre privind APROBAREA documentației de urbanism: P.U.D. pentru „CONSTRUIRE A DOUA LOCUINȚĂ PE PARCELĂ ȘI ÎMPREJMUIRE” Municipiul ALBA IULIA, Str. LALELELOR nr. 64 B, Jud. ALBA

14.Proiect de hotărâre privind APROBAREA documentației de urbanism: P.U.D. pentru „CONSTRUIRE A DOUA LOCUINȚĂ PE PARCELĂ ȘI ÎMPREJMUIRE” Municipiul ALBA IULIA, Str. GILĂU nr. 30, Jud. ALBA

15.Proiect de hotărâre privind privind APROBAREA documentației de urbanism: P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE Jud. Alba, Mun. Alba Iulia, Str. EMIL RACOVIȚĂ, F.N.

16.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.36/30.01.2024 – propunerea de atribuire prin ordin al prefectului a cotei de 1/3 din 920 mp (din măsurătoritopo 796 mp) teren intravilan proprietar Statul Român înscris în CF.nr.73230 – Alba Iulia cu nr.topo.12/2/2 situat în Alba Iulia, str. Livezii nr.1 în favoarea numitei Obrejan Maria (fostă Bucur)

17.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.528/20.12.2023 – propunerea de atribuire prin ordin al prefectului a suprefeței de 257 mp (din măsurători topo 280 mp) teren intravilan proprietar Statul Român (cotă nedeterminată) înscris în CF.nr.104799 – Alba Iulia cu nr.topo.639/1/2 situat în Alba Iulia, str. Nufărului nr.6 în favoarea numiților Răspopescu Camil și Răspopescu Constantina

18.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației către Municipiul Alba Iulia- domeniul public, a unui imobil înscris în CF nr.114548 în suprafață de 1121mp, aferent străzii Aurorei

19.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia – domeniul public a unui imobil (teren) înscris în CF nr. 120818, în suprafaţă de 1437 mp, aPat în proprietatea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iulia

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile situate în Alba Iulia, strada București

21.Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unor imobile (drumuri și canale) cuprinse în Programul Național de Cadastru și Carte Funciară din municipiul Alba Iulia

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, strada Arnsberg

23.Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a dreptului de proprietate asupra imobilului(teren) situat în municipiul Alba Iulia, str.Rodnei, nr.1, către Parohia Ortodoxă Română ”Lumea Nouă” Alba Iulia

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale strecurată în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 32 din 30.01.2024

PRIMARUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA: Gabriel-Codru PLEȘA
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA: Marcel-Valerian JELER

Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1 – 25 sunt inițiate de către Primarul municipiului Alba Iulia.

Art.4 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1 – 25 au fost comunicate comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

Art.5 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi însoţite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică aPată în baza de date).

Art.6 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi.

Art.7 Prezenta dispoziție poate E contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8 Compartiment proceduri administrative, relația cu Consiliul local din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta dispoziție.

Art.9 Dispoziţia se comunică, în conformitate cu prevederile art. 135(4) și ale art. 243(1) lit. ”e” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ :

-Primarului municipiului Alba Iulia
-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba
-Compartiment proceduri administrative, relația cu Consiliul local
-Afișarea pe pagina de internet a instituției www.apulum.ro
-Presă.

Citește și:

Service camioane
Comments are closed.