Social

Ziua Internațională de Prevenire a Abuzului asupra Copilului și Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului marcate la DGASPC Alba

6 Mins read
dgaspc

Fiecare copil se naște cu libertăți și drepturi fundamentale inerente oricărei ființe umane, fiecare copil este un univers complex care trebuie tratat cu respect și a cărui opinie trebuie luată în considerare. Participarea copilului la decizii care îl privesc în mod direct fiind fundamentală pentru dezvoltarea lui viitoare, pentru a deveni un adult responsabil, implicat în viața socială și economică.

Un copil lipsit de protecţie – împotriva conflictelor, violenţei sau abuzului, a exploatării şi discriminării, a muncii de la o vârstă fragedă – se poate alege cu traume fizice şi emoţionale permanente, având consecinţe profunde.

De aceea, la inițiativa fundației ”The Women’s World Summit Foundation”, se marchează, în fiecare an, la data de 19 noiembrie, Ziua Internațională de Prevenire a Abuzului asupra Copilului (World Day for Prevention of Child Abuse) pentru a face cunoscută această problemă la nivel mondial.

Ziua de 20 noiembrie 1989 este una deosebit de importantă pentru copiii din întreaga lume. A fost data la care s-a semnat Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, un set de standarde și obligații universal valabile, această zi devenind Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului.

Copiii din lumea întreagă au dreptul la protecţie împotriva oricărei influenţe negative, abuz şi exploatare şi la participare deplină la viaţa familială, culturală şi socială. De asemenea, adulții și guvernele au responsabilități și obligații pentru a se asigura că drepturile tuturor copiilor sunt respectate. Convenția cu privire la Drepturile Copilului este acordul semnat de cele mai multe țări de pe acest glob.

Cele 4 principii de bază ale convenţiei sunt: non-discriminarea; urmărirea celor mai bune interese ale copilului; dreptul la viaţă, supraviețuire și dezvoltare; respect faţă de părerile copilului.

România a fost printre primele state care au aderat la Convenția cu privire la drepturile copilului, ratificând-o prin Legea nr. 18/1990, iar prevederile acesteia au stat la baza elaborării Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, prin care se fac cunoscute drepturile și libertățile de care trebuie să se bucure fiecare copil și pe care acesta trebuie să le cunoască pentru a evita eventualele situații de abuz.

Copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; dreptul la un nume, o cetățenie, o familie; dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; dreptul de a-și exprima liber ideile; dreptul la îngrijire medicală; dreptul la educație; dreptul la joacă și timp liber; dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de violență, abuz, neglijare sau exploatare.

Marcarea acestor zile este un bun prilej de a reaminti că mai sunt încă situații în care drepturile copilului sunt încălcate, iar cât timp există cazuri de abuz şi violenţă asupra copiilor, precum și cazuri de  neglijare a nevoilor fizice şi emoţionale ale copilului, atunci trebuie să existe și semnale de alarmă privind acest fenomen.

În conformitate cu prevederile Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului:

 • Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin care sunt periclitate viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, şi se clasifică drept abuz fizic, emoţional, psihologic, sexual şi economic.”
 • Prin neglijarea copilului se înţelege omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură pe care o presupune îndeplinirea acestei responsabilităţi, care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului şi poate îmbrăca mai multe forme: alimentară, vestimentară, neglijarea igienei, neglijarea medicală, neglijarea educaţională, neglijarea emoţională sau părăsirea copilului/abandonul de familie, care reprezintă cea mai gravă formă de neglijare.”
 • Sunt interzise săvârşirea oricărui act de violenţă, precum şi privarea copilului de drepturile sale de natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, atât în familie, cât şi în instituţiile care asigură protecţia, îngrijirea şi educarea copiilor, în unităţi sanitare, unităţi de învăţământ, precum şi în orice altă instituţie publică sau privată care furnizează servicii sau desfăşoară activităţi cu copii.”
 • Orice persoană care, prin natura profesiei sau ocupaţiei sale, lucrează direct cu un copil şi are suspiciuni în legătură cu existenţa unei situaţii de abuz sau de neglijare a acestuia este obligată să sesizeze serviciul public de asistenţă socială sau direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială a fost identificat cazul respectiv.”

La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba victimele violenței beneficiază de servicii de evaluare/informare/consiliere, socială, juridică și psihologică oferite de personalul de specialitate din cadrul Serviciului de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri, violență domestică și prevenirea marginalizării sociale sau de ocrotire, într-un centru rezidențial specializat, prin instituirea unei măsuri de protecție specială.

În acest an, personalul de specialitate din cadrul DGASPC Alba a oferit servicii unui număr de 227 de cazuri de violență asupra copilului, respectiv pentru:

 • 223 cazuri de violență asupra copilului produse în familie din care: 204 au fost cazuri de neglijare, 8 cazuri de abuz fizic, 4 cazuri de exploatare sexuală, 3 cazuri de exploatare prin muncă, 2 cazuri de exploatare pentru comiterea de infracțiuni, 2 cazuri de abuz emoțional;
 • 2 cazuri de abuz sexual și 1 caz de abuz emoțional produse în comunitate;
 • 1 caz de abuz emoțional produs în unitate de învățământ.

Pentru toate aceste cazuri reprezentanții DGASPC Alba au efectuat evaluări sociale/psihologice, au oferit servicii de informare/consiliere, au colaborat cu specialiști din alte instituții sau unde s-a impus, în urma evaluărilor, cazurile au fost referite spre soluționare către instituțiile competente. Pentru 46 de cazuri, în urma efectuării evaluărilor, s-au instituit măsuri de protecție specială plasament/supraveghere specializată, iar 160 de copii au rămas în familie și beneficiază de servicii, cazurile fiind monitorizate de către autorităţile publice locale. Serviciile de care beneficiază copiii abuzaţi şi/sau neglijaţi se acordă în baza Planului individualizat de protecție (PIP) și se referă la: servicii de reabilitare – consiliere psihologică, psihoterapie; servicii medicale; servicii educaționale – reintegrare școlară, orientare și pregătire profesională; servicii de consiliere/asistență juridică. Din cei 227 de copii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi, 138 copii provin din mediul urban și 89 copii provin din mediul rural.

În opinia domnului director general al DGASPC Alba: ” Toți copii vor să fie fericiți, să învețe și să se joace liberi, să fie iubiți și lipsiți de griji, atât în familiile naturale, cât și în familiile substitutive, în instituțiile de protecție specială sau în școli. Pentru a cunoaște situațiile critice în care sunt unii dintre copiii județului este nevoie de un efort comun al tuturor cetățenilor, de aceea orice persoană: copil, membru al familiei sau al comunităţii, profesionist din sistemul de sănătate publică (medic de familie, asistent medical comunitar, mediator sanitar, medic pediatru etc.), din sistemul de educaţie (educator, învăţător, consilier şcolar, profesor, psihopedagog, mediator şcolar etc.), preot, personal din alte instituţii sau organizaţii care vine în contact cu copiii, inclusiv din serviciile organizaţiilor neguvernamentale, personalul SPAS (lucrător social comunitar, asistent social), profesionist din mass-media care are cunoștință de un posibil act de abuz, neglijență sau exploatare la care este supus un copil trebuie să sesizeze DGASPC. În urma sesizării, personalul DGASPC (asistenţi sociali, psihologi etc.)va întreprinde imediat verificări și va interveni prin metode specifice, inclusiv prin scoaterea copilului din mediul nociv. Personalul DGASPC se poate autosesiza ca urmare a vizitelor efectuate în zonele cu risc, dar asta nu poate garanta acoperirea tuturor situațiilor. Marcarea acestor zile vine să ne reamintească tuturor, părinți ori specialiști care lucrează cu copiii, că trebuie să cunoaștem și să respectăm drepturile fundamentale ale copiilor, iar orice încălcare a acestora trebuie sancționată.”

Având în vedere contextul epidemiologic actual și restricțiile impuse, în vederea prevenirii sau pentru obținerea de servicii cei interesați pot solicita sprijin sau pot sesiza situațiile de risc, abuz, neglijare, trafic, violență de orice fel asupra minorilor sau orice formă de violență în familie:

 • direct la sediul instituției noastre: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, jud. Alba;
 • la numărul de telefon: 0258 – 818 266, de luni până vineri, în intervalul orar 8,00 -16,00 sau

pe liniile telefonice gratuite:

 • TELEFONUL COPILULUI – 0 800 820 010, apelabil 24/7 din orice rețea fixă;
 • TELEFONUL VICTIMELOR VIOLENȚEI ÎN FAMILIE – 0 800 410 150, apelabil 24/7 din orice rețea fixă sau mobilă.

COMENTEZI?