Pe Surse

Surpriză pentru locuitorii din Sebeș: Primăria se va împrumuta cu 73,5 milioane de lei

Administrația municipiului Sebeș se va împrumuta cu 73.526.175,67 lei, adică 14.914.031,44 euro… la cursul de azi, 22 noiembrie 2022: 1 euro = 4,93 lei.

Cum Sebeșul are 32.000 de locuitori, fiecare cetățean va fi îndatorat cu frumoasa sumă de 466 de euro.

Iată ce spune un document al Primăriei Municipiului Sebeș (care va fi discutat foarte probabil în ședința ordinară din 22 noiembrie 2022):

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local a căror documentație tehnico-economică/ notă de fundamentare a fost aprobată prin:

1.Hotărârea nr. 18 din 2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire clădire Liceu tehnologic Sebeș”, cu modificările și completările ulterioare

2.Hotărârea nr.5/ 2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de incestiții „Modernizarea sistem de iluminat public în cartierul Valea Frumoasei, strada Mihail Kogălniceanu, strada Mircea cel Mare, strada sava Henția și extindere sistem iluminat public pe strada Fântânele din Municipiul Sebeș, jud. Alba”, cu modificările și completările ulterioare

3.Hotărârea nr. 197/ 2018 privind aprobarea Devizului General centralizat și a Devizului pe obiect aferent investițiilor incluse în Categoria A aferente Proiectului „Investiții pentru îmbunătățirea calității vieții în municipiul Sebeș”, cu modificările și completările ulterioare

4.Hotărârea nr. 222/ 2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe sociale”, cu modificările și completările ulterioare

5.Hotărârea nr. 383/ 2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate (aactualizat) pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi: Aurel Vlaicu, 8 Martie, Fântâna de Aur, Sticlarilor, municipiul Sebeș”

6.Hotărârea nr. 144/ 2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare spațiu urban și zona pietonală pe st. Alunului, municipiul Sebeș”

7.Hotărârea nr. 178/ 2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, actualizate, pentru obiectivul de investiții Modernizare Corp E din cadrul Liceului cu program Sportiv Florin Fleșeriu, Municipiul Sebeș, din strada Lucian Blaga, nr.76

8.Hotărârea nr. 145/ 2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiții Reamenajare parcuri de joacă în Aleea Parc și Petrești

9.Hotărârea nr. 185/ 2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Reabilitare Bază Sportivă, strada Tipografilor, Municipiul Sebeș

10.Hotărârea nr. 199/ 2022 privind aprobarea proiectului tehnic actualizat pentru obiectivul de investiții Amenajare Imobil str. Mihai Viteazu, nr. 39, pentru Centru Comunitar Multifuncțional Sebeș

11.Hotărârea nr. 215/ 2022 privind aprobarea indicatorilor-economici actualizați și a devizului actualizat pentru obiectivul de investiții Modernizare străzi: Tineretului, Arini, Zăvoi, și Crângului, municipiul Sebeș aprobat pentru finanțare prin Programul național deinvestiții Anghel saligny, precum și a sumei reprezentînd categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

  1. Hotărârea nr. 252/ 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții Modernizare străzi. oituz, Doinei, Moților, Cloșca – tronson cuprins între strada Horea și trecerea de nivel cu calea ferată 211 Sebeș-Petrești de la km 1+347, Alunului,, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții Anghel saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

13.Hotărârea nr. 251/ 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Depozitelor, municipiul Sebeș, aprobat prin finanțare prin programul național de investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuielile finaanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

În temeiul art 139 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Sebeș

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contractarea și garantarea cu venituri proprii a unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 73.526.175,67 lei sau echivalentul în euro, cu o maturitate de maximum 12 ani

Art.2 Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta.

Art.3 Din bugetul local al municipiului Sebeș se asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale
b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local
c) altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1

Art.4 Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Sebeș următoarele date:

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia
b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract
c) gradul de îndatorare a municipiului Sebeș
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație a perioadei de rambursare și a finanțării rambursabile
e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile
f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă

(2) Datele prevăzute la alin (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5 Se împuternicește primarul municipiului Sebeș să stabilească și să aprobe orice alte caracteristici ale finanțării bancare, în funcție de mediul economico-financiar, în corcordanță cu necesitățile specifice de investiții ce urmează a fi finanțate.

Art.6. se împuternicește primarul municipiului Sebeș să semneze în numele și pentru municipiul Sebeș alte documente necesare obținerii și derulării finanțării.

Art.7 Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta Hotărâre

Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Sebeș.

Art.9 La data aprobării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 329/ 2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 59.850.000 lei.

Art.10 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite, în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr. 554/ 2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta hotărârea va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei, www.primariasebes.ro/, și în monitorul oficial al municipiului Sebeș și se comunică:
-Instituției Prefectului Județului Alba
-Primarului Municipiului Sebeș
-Viceprimarului Municipiului Sebeș
-Serviciului Cheltuieli și resurse Umane
-Arhitectului Șef
-Serviciului Contencios juridic, Administrație, Transparența Decizională și Arhivă
-Compartimentului patrimoniu, Transport și Îndrumare Asociații de Proprietari
-Compartimentului Relații Publice, Comunicare, Informatică și Monitorul Oficial Local

Sebeș, la data de 16.11.2022

Citește și:

COMENTEZI?