Social

Primăria orașului Cugir demarează campania de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței şi a suplimentului pentru energie

7 Mins read
alba

Primăria orașului Cugir, prin Serviciul Public de Asistență Socială Cugir demarează campania de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței şi a suplimentului pentru energie conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și a Hotărârii nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021;

1.Ce tipuri de ajutoare sunt disponibile

Potrivit actului normativ mai sus menționat, familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei sau 2.053 lei în cazul persoanei singure pot beneficia (inclusiv cumulat) de următoarele tipuri de ajutoare:ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi/sau petrolieri, se optează pentru o singura sursa de încălzire; suplimentul pentru energie: se poate opta pentru toate tipurile de energie folosita (gaz, curent, lemne/combustibili petrolieri)

Ajutorul de încălzire pentru utilizatorii de energie termică furnizată în sistem centralizat se acordă în baza venitului mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă calculată lunar, în limita consumului mediu stabilit pe tipuri de apartament şi zonă de temperatură şi în funcţie de preţul local al energiei termice facturate populaţiei.

Ajutorul de încălzire pentru utilizatorii de energie electrică, gaze naturale sau lemne şi combustibili petrolieri se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă care nu poate fi mai mică de 250 lei/lună (pentru gaze naturale), 500 lei/lună (pentru energie electrică) şi 320 lei/lună (pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri, după cum se poate observa in tabelul de mai jos.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei, dar şi familiilor şi persoanelor singure, care nu au stabilit acest drept şi ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei/membru de familie (în cazul familiei), sau până la 2.053 lei (în cazul persoanei singure).

Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizată,conform tabelului de mai jos.În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

2.Cine poate beneficia de aceste forme de sprijin;

Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței doar persoanele singure sau familiile care:- locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței;- realizează venituri de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;

-nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în ”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei” (clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, mai mult de un autoturism şi/sau motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani, terenuri de împrejmuire a locuinţei, curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000mp în zona urbană şi 2.000mp în zona rurală, utilaje agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3.000 lei etc.);

– au calitatea de titulari de ajutor, calitate se se regăsește în următoarele situații:- proprietar al locuinței

– succesorul de drept al proprietarului locuinţei- persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie- titular de contract de închiriere, comodat, concesiune

– alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere- reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc)

– sunt beneficiari de venit minim garantat sau alocatie de sustinere a familiei;

La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale.

Calculul veniturilor familiei se face fără a lua în considerare următoarele surse: ajutorul social, alocaţia de stat pentru copii, alocaţia pentru susţinerea familiei, bugetul personal complementar de care beneficiază persoanele cu handicap, bursele şcolare, stimulentul educaţional (tichetul de grădiniţă), sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”, veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, sumele ocazionale acordate cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar în situaţii excepţionale, sumele primite de beneficiarii de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.

3. Procedura de solicitare a ajutoarelor

Pentru ajutorul de încălzire cu gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi/ petrolieri, formularele (conform anexei nr. 2 si 3 din HG nr. 1073/2021) vor fi puse la dispoziția solicitanților de către Primăria Cugir (la sediul propriu) și prin Serviciul Public de Asistență Socială Cugir (la toate sediile si punctele de lucru), sau pot fi descărcate de pe site-ul www.primariacugir.ro, începând cu data de 18.10.2021.

Depunerea cererilor-declaraţii se face o singură dată la începutul sezonului rece, respectiv de la data de 01.11.2021 si până la data de 20.11.2021, pentru a beneficia pentru întreg sezonul rece (noiembrie 2021 – martie 2022).

Un titular are dreptul legal la un singur ajutor de încălzire, în funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri) şi la suplimentul de energie acordat cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei însoțită de actele doveditoare, se depun individual la Serviciul Public de Asistență Socială Cugir, prin punctele de lucru comunicate ulterior, începând cu data de 01.11.2021.

Solicitarea acestor ajutoare se poate face pe tot parcursul sezonului rece, iar acordarea drepturilor cuvenite se face începând cu luna depunerii cererii, cu condiţia ca această să fie înregistrată până pe data de 20 a lunii, respectiv cu luna următoare, dacă documentele se depune după data de 20 a lunii.Beneficiarii de venit minim garantat sau alocatie de sustinere a familiei vor depune cererea prevazuta in anexa nr.3 la HG nr. 1073/2021, însoțită doar de copie a facturilor de furnizare a energiei termice/energiei electrice/gazelor naturale ;

Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi însoţită la depunere de următoarele acte:

1.COPII (SI ORIGINAL PENTRU CONFORMITATEA COPIEI) DUPĂ ACTELE DE IDENTITATE ALE PERSOANEI SINGURE, RESPECTIV ALE MEMBRILOR DE FAMILIE CARE SUNT INCLUSI ÎN DOSAR: – acte de identitate pentru toti membrii familiei (buletine identitate, cărţi de identitate, cărti provizorii de identitate, certificate de naştere pentru copiii mai mici de 14 ani) – care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc şi gospodăresc împreună, dupa caz sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței; – sentință judecătorească privind încredințarea minorilor/plasamentul copiilor, – certificatul de căsătorie, certificatul de deces, precum sau alte acte doveditoare ale componenței familiei, alte acte de stare civila;- adeverință de negație eliberată de Primăria de domiciliu pentru persoanele care solicită ajutor de încălzire la Primăria Cugir, având doar reședința în această localitate;- adeverință de la furnizorii de utilități (gunoi, etc) sau de la Asociaţia de proprietari din care să reiasă numărul şi numele persoanelor care figurează la întreținere ; – certificat de încadrare in grad de handicap, dacă este cazul;

2.COPIE A FACTURILOR DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE/ENERGIEI ELECTRICE/GAZELOR NATURALE

3.COPIE (SI ORIGINAL PENTRU CONFORMITATEA COPIEI) DUPĂ DOCUMENTUL CARE ATESTĂ CALITATEA ÎN CARE DETINE LOCUINȚA; – acte din care să rezulte calitatea titularului faţă de imobilul pentru care se solicită ajutor de încălzire a locuintei: proprietar (actul de proprietate al imobilului, contract vânzare cumparare, contract cu clauza de intretinere sau drept de habitaţie/uzufruct, donaţie, certificat de moştenitor sau orice act autentic care dovedeşte că este succesor de drept al proprietarului), chiriaş (contract de închiriere, contract de comodat), sau imputernicirea proprietarului locuintei sau a titularului contractului de inchiriere, respectiv reprezentantul legal al persoanei singure care nu a implinit varsta de 16 ani, sau al persoanelor puse sub interdictie si a persoanelor pentru care s-a instituit curatela;

4.ORIGINAL SAU COPIE (SI ORIGINAL PENTRU CONFORMITATEA COPIEI) ALE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ VENITURILE REALIZATE DE TOTI MEMBRII FAMILIEI ÎN LUNA ANTERIOARĂ DEPUNERII CERERII:- adeverinţă de la angajator cu veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii, precizând şi valoarea tichetelor de masă, dacă este cazul; – mandat postal/extrase de cont/decizii stabilire drept pentru plata pensiei, idemnizaţiei creştere copil, stimulent de inserţie, indemnizaţie de handicap, indemnizaţie de şomaj, indemnizatie grad de handicap etc- adeverinţa eliberată de Administraţia Financiară Cugir cu venitul realizat (pentru persoanele autorizate să desfăşoare activităţi independente, profesii liberale sau venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri agricole, venituri din premii, sau din alte surse) pe anul 2021, in care sa fie precizata perioada pentru care s-a realizat venitul;-Sentinţă Judecătorească/mandat postal pentru dovedirea alocatiei/pensiei de întretinere pentru copii- declaraţie pe propria răspundere autentificată de notarul public sau atestata de consilieri juridici ori avocati, din care să reiese că nu realizează nici un fel de venituri şi nu deţin depozite bancare de peste 3.000 lei, pentru persoanele care susţin că nu realizează nici un venit (titularul cererii sau membrii familiei acestuia : soţ, soţie, copii majori și peste 16 ani care nu merg la școală şi alte persoane aflate în întreţinerea acestuia) – adeverință de la registrul agricol, pentru persoanele peste 18 ani însoțită de anexa terenuri/produse aflate in proprietate sau folosință; – certificat de atestare fiscala, nominal, eliberat de Serviciul venituri pentru fiecare membru major al familiei din care să reiese toate bunurile mobile si imobile aflate in proprietate sau folosință;- adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ frecventată de minorii peste 14 ani (elevii de la I.D. Lazarescu) şi studenţi, cu precizarea dacă beneficiază de burse profesionale de la agentii economici si cuantumul acestora;- dovezi pentru alte venituri încasate (ex. Subventie APIA, etc);

5. ALTE ACTE DOVEDITOARE ALE BUNURILOR AFLATE IN PROPPRIETATE SAU FOLOSINTA – certificat de înmatriculare sau carte de identificare autoturism/autoutilitară/ autocamion, deținute în proprietate, închiriere, concesiune, comodat, dacă este cazul, pentru a se verifica vechimea acestuia, daca este cazul; – extras de cont pentru persoanele deținătoare de depozite bancare, indiferent de natura depozitului; Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Public de Asistență Socială Cugir din subordinea Consiliului Local Cugir, cu sediul în strada 21 Decembrie 1918, nr. 3, telefon 0258750764/ 0788628173.

COMENTEZI?