Anunturi Publice

MUNICIPIUL SEBEȘ ACORDĂ AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ÎN SEZONUL RECE

ANUNȚ

MUNICIPIUL SEBEȘ ACORDĂ AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ÎN SEZONUL RECE

          Începând cu data de 15.10.2020, în municipiul Sebeș, începe campania de acordare a ajutoarelor pentu încălzirea locuinței în sezonul rece. Aceasta se derulează în intervalul: noiembrie 2020 – martie 2021.

Pentru ajutoarele de încălzire, cererile se vor ridica de la sediul Direcției de Asistență Socială Sebeș, situat în cartierul Aleea Lac, nr.12. De asemenea, cererile pot fi descărcate de pe site-ul www.spas-sebes.ro.

           Depunerea cererilor completate și a documentelor doveditoare anexate se va face la sediul Direcției de Asistență Socială Sebeș, individual, de către titular sau electronic, pe adresa de e-mail: office@spas-sebes.ro

Programul de preluare a cererilor:

–       de luni până joi, între orele 09.00 – 16.00;

–       vineri, între orele 09.00 – 13.00.

Familiile și persoanele singure, cu domiciliul/reședința pe raza unității administrativ-teritoriale Municipiul Sebeș, care înregistrează venituri reduse, pot beneficia de unul din următoarele tipuri de ajutoare:

-ajutoare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale;

-ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie electrică;

-ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne

Precizări utile pentru toate tipurile de ajutoare:

Pot beneficia de acest ajutor:

–  persoanele singure sau familiile care locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, care realizează venituri de până la 750 lei/membru și nu dețin unul din bunurile prevăzute în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței  (clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă, care depășesc 1000 mp în zona urbană și 2000 mp în zona rurală, autoturism cu o vechime mai mica de 10 ani / mai mult de un autoturism cu o vechime mai mica de 10 ani, autovehicule, utilaje agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3000 lei);

– au calitatea de titular, calitate care se regăsește în următoarele situații:

                     proprietar al locuinței;

                     succesor de drept al proprietarului;

persoană care a înstrăinat locuința în baza unui contract, cu clauze de întreținere sau cu drept de uzufruct;

titular de contract de închiriere, comodat;

membru de familie major, împuternicit de proprietarul locuinței.

           La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței se iau în calcul toate veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii, cu excepția ajutorului social, alocației de stat pentru copii, alocației pentru susținerea familiei, bugetului personal complementar, burselor școlare, stimulentului educațional, a veniturilor obținute din activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Actele care se vor anexa la cerere sunt:

–        copie xerox factură gaze naturale/energie electrică (după caz);

–        copii xerox după actele de identitate ale membrilor  familiei cu domiciliul sau reședința la adresa pentru care se solicita ajutorul (C.I, B.I, C.I provizorie, certificat de naștere pentru copii sub 14 ani);  

–        alte acte doveditoare privind componența familiei: copie certificat căsătorie, sentință divorț,  hotărâre încredințare minori, certificat deces, etc; 

–        acte din care rezultă calitatea titularului cererii fata de imobilul pentru care solicită ajutorul (proprietar – copie contract vânzare-cumpărare, chiriaș-contract de închiriere, împuternicit -împuternicire de la proprietar, contract comodat, alte acte după caz);

–        acte privind veniturile nete lunare realizate în luna anterioară depunerii cererii (adeverință salariu net cu specificația acordării/ neacordării bonurilor valorice, inclusiv valoarea acestora, pensii, șomaj, indemnizații, adeverință eliberată de societatea agricolă/ asociația agricolă pentru veniturile realizate din arendă etc;

–       declarație notarială privind alte venituri realizate/ nu se realizează venituri (pentru toți membrii majori), după caz; 

–       copie xerox talon auto;

–       1 dosar cu șină.

COMENTEZI?