EvenimenteLocuri de Munca Alba

Întâlnire de lucru cu secretarii generali ai unităţilor administrativ – teritoriale din județ

Sub coordonarea prefectului județului Alba, domnul Nicolae Albu, Instituţia Prefectului a organizat vineri, 10 decembrie 2021, începând cu ora 10,00, în sistem de audioconferință, o întâlnire de lucru la care au participat 75 secretari generali ai unităţilor administrativ – teritoriale din județul Alba.

La prezenta ședință, din partea Instituției prefectului – jud. Alba, au participat: prefectul județului, dl Nicolae Albu, subprefectul județului, dl Vincze Andrei, secretarul general al Instituției Prefectului, d-na Indira Codruța Câmpean și șeful serviciului juridic, dl Ovidiu Cazacu.

De asemenea, din partea O.C.P.I. Alba, a fost prezent directorul instituției, d-na Cornelia Țăran Baba.

În deschiderea ședinței, prefectul județului Alba le-a prezentat participanților secretarul general al Instituției Prefectului și a făcut referiri la concluziile rezultate din activitatea de verificare a legalității actelor administrative, precum și din activitatea desfășurată de consilierii juridici, cu ocazia acțiunilor de îndrumare și control efectuate la sediul autorităților administrației publice locale.

De asemenea, i-a informat că au fost adoptate noi acte normative ce reglementează activitățile din domeniul cadastrului și fondului funciar care urmează a fi prezentate de reprezentantul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba.Ovidiu Cazacu, șef serviciu juridic, a prezentat rezultatele monitorizării activității autorităților administraţiei publice locale de la nivelul județului Alba cu privire la:a) procedura de adoptare, respectiv de emitere a actelor administrative (hotărâri adoptate de consiliile locale respectiv dispoziții emise de către primarii unităților administrativ teritoriale) b) aplicarea şi respectarea legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, precum şi a celorlalte acte normative (altele decât normele prevăzute în Codul administrativ).

Indira Codruța Campean, secretarul general al Instituției Prefectului, a făcut referiri cu privire la aplicarea actelor normative din domeniul restituirii proprietăților funciare la nivelul județului Alba.

Cornelia Țăran Baba, director O.C.P.I. Alba, a vorbit despre accelerarea realizării cadastrului în Romania, precum și noile modificări legislative aduse prin Legea nr. 264/2021, la Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.

În cursul anului 2021 au fost programate a se desfășura, un număr de 46 activități de îndrumare și control la sediul autoritățile administrației publice locale din județul Alba, dintr-un total de 78. Activitățile au fost dispuse de către Prefectul județului Alba, domnul Nicolae Albu, în principal, prin Ordinul nr. 191/28.05.2021 și prin Ordinul nr. 287/22.09.2021.

Astfel, se finalizează în acest an, efectuarea activității de îndrumare și verificare la nivelul tuturor autorităților administrației publice locale la care nu au fost efectuate astfel de activități în anii anteriori, respectiv anul 2019 și anul 2020.

Principalele concluzii și recomandări privind rezultatul activității de îndrumare și control desfășurată în anul 2021 la sediul autorităților administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale din județul Alba, efectuată de către consilierii juridici din cadrul Serviciului juridic – Instituția Prefectului – județul Alba au fost:

● Întocmirea/actualizarea Statutului-cadru al unității administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile Ordinului M.D.L.P.A. nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;

● Actualizarea Regulamentului de ordine interioară (ROI) și a Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) a aparatului de specialitate al primarului aparținând unităților administrativ-teritoriale;

● Actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local în conformitate cu prevederile Ordinului M.D.L.P.A. nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;

● Actualizarea Nomenclatorului arhivistic și confirmarea lui de către Serviciul județean al Arhivelor Naționale;

● Respectarea obligaţiei consilierilor locali și a viceprimarului cu privire la prezentarea consiliului local a raportului anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului conform art. 225 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

● Respectarea obligaţiei consilierilor locali de a organiza periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, de a acorda audienţe şi de a prezenta în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirile cu cetăţenii.

● Actualizarea secțiunii ”Monitorul Oficial Local” de pe pagina de internet a U.A.T., conform prevederilor Anexei nr. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

● Desemnarea prin dispoziția primarului, a persoanei care se ocupă cu activitatea de înregistrare şi ţinerea evidenţei petiţiilor conform prevederilor O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr.233/2002 cu modificările şi completările ulterioare;

● Desemnarea persoanei responsabile cu atribuţii în domeniul respectării prevederilor Legii nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile publice şi a normelor metodologice prevăzute în H.G. nr. 123/2002 și întocmirea raportului anual de activitate, precum și întocmirea și completarea/actualizarea registrul special de evidenţă a solicitărilor de informații de interes public.

Referitor la activitatea de fond funciar, au fost prezentate: Legea nr.87 din 25 iunie 2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991; punctul de vedere al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor art. 27 alin. (2^3) din Legea nr. 18/1991 modificată prin Legea nr. 87/2020 și s-a precizat care sunt actele/documentele, ce trebuie să însoțească cererile depuse de petenți.

Totodată, s-a solicitat soluționarea tuturor cererilor depuse în temeiul legilor fondului funciar și comunicarea, în termenul de răspuns, la circularele pe care le transmite Instituția Prefectului – Județul Alba.

Cu privire la dosarele care au ca obiect acordarea de despăgubiri, s-a făcut precizarea că, pe lângă actele pe care acestea trebuie să le conțină în mod obligatoriu, este necesar ca toate filele dosarului să fie numerotate, semnate și ștampilate conform cu originalul, iar dosarele șnuruite și sigilate pe prima și ultima pagină să fie însoțit de borderou.

Potrivit prevederilor legale in vigoare, Prefectul județului Alba va asigura îndrumarea autorităților publice locale in vederea oferirii unor servicii publice de calitate cetățenilor județului nostru și se va asigura în același timp de respectarea prevederilor legale la emiterea, respectiv adoptarea actelor administrative ale acestor autorități.

COMENTEZI?