public
Anunturi Publice

În atenția cetățenilor comunei Sântimbru!

2 Mins read

ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA AJUTOARELOR DE INCĂLZIRE PT. PERIOADA NOIEMBRIE 2021- MARTIE 2022 ÎN COMUNA SÂNTIMBRU

Condiții:Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei şi de 2.053 lei în cazul persoanei singure.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Primaria Comunei Sântimbru,de regulă pană la data de 15 octombrie a fiecarui an dar si ulterior, respectiv daca sunt depuse pana la data de 20 ale lunii, ajutorul se acorda incepand cu luna respectivă , iar cele depuse dupa data de 20 ale lunii se vor acorda începand cu luna următoare.

Acte necesare:

cerere si declaratie pe propria raspundere privind acordarea unor drepturi de asistență socială( se primesc de la Primăria Comunei Sântimbru )

-actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (B.I., C.I.);
-certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani;
-certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ;
-hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;
-actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator

-adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc;
-talon de şomaj;
-talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
-talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii;
-certificat de încadrare în grad de handicap;
alte documente doveditoare, după caz

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

  • alocaţiei pentru susţinerea familiei
  • alocaţiei de stat pentru copii,
  • bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute
  • burselor şcolare, a drepturilor acordate
  • stimulentului educaţional oferit
  • sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu
  • veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de
  • sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.
  • sumelor primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programede formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu sunt considerate venituri salariale

COMENTEZI?