Nationale

Hotărârea nr.49 a COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ!

hotarare

Marți, 13 octombrie, COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ a adoptat hotărârea nr.49 prin care au fost stabilite noile reguli care vor fi aplicate în România pentru perioada imediat următoare a epidemiei de Coronavirus. Vă prezentăm textul integral al hotărârii.

R O M Â N I A
GUVERNUL ROMÂNIEI
COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
HOTĂRÂRE nr. 49 din 13.10.2020
privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență
generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 11.10.2020, realizată la
nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției,
luând în considerare persistența unui număr crescut de persoane infectate pe
teritoriul național, precum și apariția zilnică a unor cazuri noi de persoane infectate,
aspecte care generează o presiune constantă asupra capacității de gestionare a unităților
administrativ – teritoriale și a sistemului sanitar,
în contextul necesității de creare a condițiilor socio – economice necesare relansării
graduale a economiei naționale, concomitent cu menținerea unui nivel de alertă adecvat la
nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,
în considerarea prevederilor art. 7^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii
carantinei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările și
completările ulterioare, referitoare la împuternicirea secretarului de stat, șef al
Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să
dispună orice măsuri necesare pentru situațiile în care există un risc iminent pentru
sănătatea publică, precum și ale prevederilor H.G. nr. 557/2016 privind managementul
tipurilor de risc,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și d) și art. 81 din OUG. nr. 21/2004
privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată,
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de risc epidemiologic
şi biologic, art. 9 alin. 1, art. 32 alin. 2, art. 37, art. 41, art. 42 alin. 1, art. 43 alin. 1, art. 44
alin. 2 și 3, art. 45 alin. 1 și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
2
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța
de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.
94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru
Situaţii Speciale de Urgenţă,
Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național, pentru o
perioadă de 30 zile, începând cu data de 15.10.2020.
Art. 2 Măsurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2,
necesar a fi adoptate începând cu data de 15.10.2020, în contextul epidemiologic actual,
sunt prevăzute în anexa 1.
Art. 3 Se aprobă lista țărilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se
instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în
vigoare începând cu data de 15.10.2020, prevăzută în anexa 2.
Art. 4 Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36/21.07.2020
se completează la art. 3, alin. (1), cu două noi litere astfel:
 ”y) persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie,
returnate în procedură accelerată.”;
 ”z) angajații/reprezentanții operatorilor economici din România care efectuează
deplasări în afara teritoriului României în scopul negocierii/semnării unor
contracte/acorduri comerciale, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat
cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național, precum și un document
justificativ de participare la negociere sau contractul/acordul comercial semnat”.
Art. 5 Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36/21.07.2020
se completează la art. 3, cu un aliniat nou după aliniatul (3), astfel:
 ”(4) Testele SARS-CoV-2 solicitate potrivit prevederilor alin. (1) și (2) trebuie
efectuate la laboratoare autorizate, iar rezultatele este necesar să conțină inclusiv datele
de identificare ale persoanelor pentru care au fost efectuate testele”.
Art. 6 Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36/21.07.2020
se modifică la art. 5 alin 1 și va avea următorul cuprins:
„(1)Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale
legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale
în cazuri care nu suportă amânare (ex: afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică

 • în program de hemodializă),preschimbare documente de identitate, părăsirea țării,
  3
  efectuare testului prevăzut la art. 3 alin (3) ș.a., poate fi analizată suspendarea
  temporara a măsurii de carantină prevăzută la art. 2 și art. 4, pe baza documentelor
  justificative.”
  Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național
  de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte
  administrative ale conducătorilor acestora.
  Art. 8 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  4
  Anexă
  MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR PROPUSE A SE APLICA PE
  DURATA STĂRII DE ALERTĂ
 1. Se menține coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță și a serviciilor
  voluntare pentru situații de urgență de către inspectoratele județene/București-Ilfov
  pentru situații de urgență, precum și a poliției locale de către Direcția generală de
  poliție a Municipiului București/inspectoratele județene de poliție.
 2. Se menține obligativitatea asigurării continuității activității centrelor
  rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale
  pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile
  și stabilirii programului de lucru al angajaților cu avizul direcțiilor de sănătate publică
  județene, respectiv a municipiului București.
 3. Se propune testarea săptămânală, prin grija direcțiilor de sănătate publică, a
  personalului de îngrijiri care își desfășoară activitatea în așezămintele prevăzute la pct.
  2.
 4. Se menține obligația furnizorilor de servicii sociale de tip rezidențial de a-și
  organiza programul în funcție de contextul epidemiologic existent la nivel local și cu
  respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul muncii. Activitatea la
  nivelul acestor servicii va fi organizată și desfășurată cu respectarea normelor de
  prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritățile competente.
 5. Se menține obligația desfășurării în regim permanent a activității tuturor
  centrelor operative pentru situații de urgență cu activitatea temporară, precum și a
  Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor
  județene/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.
 6. Se consideră necesară menținerea obligativității purtării măștii de protecție în
  spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul
  de muncă, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al
  ministrului afacerilor interne.
 7. Se menține posibilitatea izolării și carantinării în condițiile art. 7, 8 şi 11 din
  Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în
  situaţii de risc epidemiologic şi biologic.
 8. Se consideră necesară instituirea obligației de purtare a măștii de protecție,
  astfel încât să acopere nasul şi gura, în județele/localitățile unde incidența cumulată a
  cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori pentru
  toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise,
  cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane şi altele
  asemenea), falezele, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje,
  exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea
  instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii.
 9. În condițiile pct. 8 Administratorii/Proprietarii spațiilor publice deschise
  afișează la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție în
  spațiile respective, la solicitarea comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti
  pentru situaţii de urgenţă.
  5
 10. Se consideră necesară instituirea obligației purtării măștii de protecție, astfel
  încât să acopere nasul şi gura, în județele/localitățile unde incidența cumulată a
  cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, pentru toate
  persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise.
 11. Se consideră necesară instituirea obligației purtării măștii de protecție, astfel
  încât să acopere nasul și gura, pentru candidații și echipele de campanie în timpul
  evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale a alegerilor
  pentru Senat şi Camera Deputaților din anul 2020.
 12. Se consideră necesară menținerea interdicțiilor privind organizarea și
  desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de
  întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale,
  științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor
  organizate și desfășurate potrivit punctelor 13-29.
 13. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive,
  constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe
  teritoriul României pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun
  al ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății.
 14. Competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori,
  numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului
  și al ministrului sănătății.
 15. În condițiile pct. 13, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști,
  legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite
  sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise
  numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se
  asigure minimum 7 mp/persoană.
 16. Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor,
  studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole şi/sau
  concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale în
  aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
  culturii și al ministrului sănătății.
 17. În condițiile pct. 16 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor,
  instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului
  până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele
  14 zile a cazurilor din județe/localități este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de
  locuitori, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului,
  dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai
  mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea
  incidenței de 3/1.000 de locuitori.
 18. În condițiile pct. 16 organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in
  sunt permise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în ultimele 14
  zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, numai dacă ocupanții
  unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3
  persoane, iar organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor,
  festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai
  cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de
  6
  minimum 2 metri unul față de celălalt, precum şi cu purtarea măștii de protecție.
  Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în
  ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.
 19. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se
  desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de
  protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului
  afacerilor interne.
 20. În condițiile pct. 19, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2,
  organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu
  participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se
  desfășoară respectiva activitate.
 21. Se propune interzicerea participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase
  prevăzute la pct. 19 a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în
  care se desfășoară aceste activități.
 22. Se menține interzicerea activităților recreative și sportive desfășurate în aer
  liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care
  nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu
  ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul
  agriculturii și dezvoltării rurale.
 23. Se propune interzicerea organizării de evenimente private (nunți, botezuri,
  mese festive etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale,
  restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc.).
 24. Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți,
  inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri
  europene, cu un număr de participanți de maximum 25 de persoane în interior și de
  maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică
  stabilite în ordinul ministrului sănătății.
 25. Se permite organizarea și desfășurarea de către instituțiile cu atribuții în
  domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, a activităților
  specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog.
 26. Se permite organizarea și desfășurarea activităților specifice din domeniul
  diplomatic, la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în
  România, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4
  mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară.
 27. Se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea
  adunărilor publice, republicată, organizarea de mitinguri cu un număr de participanți
  de maximum 100 de persoane și cu respectarea următoarelor măsuri:
  a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți
  participanții;
  b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în
  spațiul în care se desfășoară mitingul;
  c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea
  unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
  d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe
  perioada desfășurării mitingului;
  7
  e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea
  contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
 28. Se permite organizarea și desfășurarea evenimentelor/întrunirilor în cadrul
  campaniei electorale cu obligația organizatorilor de a asigura respectarea
  următoarelor măsuri:
  a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toți
  participanții la evenimente/întruniri;
  b) efectuarea triajului observațional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor,
  pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară
  evenimentele/întrunirile;
  c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la
  evenimente/întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă;
  d) afișarea regulilor de acces și de protecție individuală în locuri vizibile în spațiile
  în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;
  e) limitarea numărului participanților la maximum 20, în cazul
  evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor desfășurate în spațiu închis și a duratei acestora
  la maximum două ore;
  f) limitarea numărului participanților la maximum 50, delimitarea prin semne
  vizibile a perimetrului și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, în
  cazul evenimentelor/ întrunirilor/acțiunilor desfășurate în aer liber;
  g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un
  grup la maximum 6, în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă;
  h) limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul
  acțiunilor din ușă în ușă;
  i) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă
  electorală, înaintea începerii acțiunii;
  j) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea
  contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
 29. Se propune menținerea interdicției de circulație în interiorul localităților pentru
  persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași
  familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
 30. Se propune menținerea interzicerii intrării pe teritoriul României, prin punctele
  de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, definiți potrivit OUG
  nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările
  ulterioare, cu următoarele excepții:
  a) membri de familie ai cetățenilor români;
  b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spațiului
  Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
  c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un
  document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document
  echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului U.E.;
  d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis
  de ședere sau un alt document echivalent, cadre medicale, cercetători în domeniul
  medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, transportatorii şi alte categorii de
  personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;
  8
  e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și al organizațiilor
  internaționale, precum și membrii familiilor acestora care îi însoțesc în misiuni
  permanente pe teritoriul România, personalul militar sau personalul care poate
  asigura ajutor umanitar;
  f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției
  consulare;
  g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
  h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive
  umanitare, persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 604/2013
  al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor
  și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei
  cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către
  un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid, precum și persoane returnate
  în baza acordurilor de readmisie;
  i) străinii și apatrizii care călătoresc în scop de studii;
  j) străinii și apatrizii, muncitorii înalt calificați, dacă angajarea acestora este
  necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau
  desfășurată în străinătate;
  k) străinii și apatrizii, lucrătorii transfrontalieri, lucrătorii sezonieri din
  agricultură, personalul navigant, maritim și fluvial;
  l) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții
  sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii;
  m)membrii echipelor de filmare a producțiilor cinematografice sau audiovizual,
  personalul tehnic și artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează
  pe teritoriul României, în baza unor relații contractuale dovedite sau a unor
  documente justificative.
 31. În absența unor reglementări contrare la nivel național, măsura stabilită la
  pct. 30 nu se mai aplică cetățenilor străini și apatrizilor originari din sau rezidenți în
  state terțe dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricțiilor
  temporare asupra călătoriilor neesențiale către Uniunea Europeană.
 32. Se poate institui carantina zonală în condițiile art. 7 şi 12 din Legea nr. 136/2020
  privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de risc
  epidemiologic şi biologic.
 33. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre și
  dinspre țările care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de
  Institutul Național de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru
  Situații de Urgență, și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din
  România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se face prin
  hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.
 34. Sunt exceptate de la prevederile pct. 33 următoarele categorii de zboruri:
  a) efectuate cu aeronave de stat;
  b) de transport marfă și/sau corespondență;
  c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
  d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea
  unei autorități publice din România;
  9
  e) având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea
  operatorilor economici stabiliți în România;
  f) aterizări tehnice necomerciale;
  g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială (ferry);
  h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
  i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
  conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),
  pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini,
  din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al
  autorității competente din statul de destinație;
  j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
  conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din
  alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității
  Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne și al
  Ministerului Afacerilor Externe;
  k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
  conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),
  pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3 la
  Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul
  Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării
  sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale – C(2020)
  1897, din 23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România, cu
  avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de
  destinație.
 35. Se propune interzicerea efectuării transportului rutier de persoane prin servicii
  ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în
  vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către
  locurile unde se desfășoară aceste activități.
  36.Consideră necesară menținerea închiderii temporare, totale sau parțiale, a
  următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:
  36.1 la frontiera româno-ungară: Carei, județul Satu Mare.
  36.2 la frontiera româno-bulgară:
  a) Lipnița, județul Constanța;
  b) Dobromir, județul Constanța;
  c) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).
  36.3 la frontiera româno-ucraineană: Isaccea, județul Tulcea (cu excepția
  traficului de marfă).
  36.4 la frontiera româno-moldoveană:
  a) Rădăuți-Prut, județul Botoșani;
  b) Oancea, județul Galați.
  36.5 la frontiera româno-sârbă:
  a) Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;
  b) Naidăș, județul Caraș-Severin;
  c) Vălcani, județul Timiș;
  d) Stamora-Moravița, județul Timiș – feroviar (cu excepția traficului de marfă);
  10
  e) Lunga, județul Timiș;
  f) Foeni, județul Timiș.
  37.Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de
  preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor
  alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, se
  desfășoară fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile
  unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de
  1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în
  intervalul orar 06.00-23.00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din
  județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și
  este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.
  38.Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor
  sau altor unități de cazare, se desfășoară fără a depăși 50% din capacitatea maximă a
  spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile
  este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea
  maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00, dacă incidența cumulată în
  ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau
  egală cu 3/1.000 de locuitori și doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități
  în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele
  14 zile.
  39.În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 37 și 38
  este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea
  produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în
  spațiile respective.
  40.Operatorii economici prevăzuți la pct. 37 și 38 vor respecta obligațiile stabilite
  prin ordin comun al ministrului sănătății şi al ministrului economiei, energiei şi
  mediului de afaceri.
 36. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor
  alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul
  clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și
  participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu
  respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului
  sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui
  Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
 37. Se propune menținerea interdicției de desfășurare a activității în baruri, cluburi
  și discoteci.
 38. În centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori
  economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a
  activității barurilor, cluburilor și discotecilor.
 39. Se propune ca transportul aerian să se desfășoare în continuare cu respectarea
  măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune,
  echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile și protocoalele
  din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulilor de conduită pentru personalul
  operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și privitor la informarea
  personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și
  11
  personalului ce activează în domeniul transportului aerian, în condițiile stabilite prin
  ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
 40. Se propune ca transportul feroviar să se desfășoare în continuare cu respectarea
  măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune din gări,
  halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor de tren, procedurile
  și protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau punctelor de oprire, dar și
  în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și modul de ocupare al
  materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru
  pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul
  prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul
  transportului feroviar, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului
  transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului
  afacerilor interne.
 41. Se propune ca transportul rutier să se desfășoare în continuare cu respectarea
  măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor de transport
  persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul și
  modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul
  operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și
  pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează
  în domeniul transportului rutier, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului
  transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului
  afacerilor interne.
 42. Se propune ca transportul naval să se desfășoare în continuare cu respectarea
  măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția navelor de transport
  persoane, procedurile și protocoalele din interiorul navelor de transport persoane,
  gradul și modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduită
  pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea
  personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și
  personalului ce activează în domeniul transportului naval, în condițiile stabilite prin
  ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
 43. Se propune ca transportul intern și internațional de mărfuri și persoane să se
  desfășoare în continuare, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului
  transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului
  afacerilor interne.
 44. Se menține suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în spații
  închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri.
 45. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor
  de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în
  județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai
  mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a
  spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate
  este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la
  depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.
  12
 46. Se propune menținerea obligației pentru instituțiile și autoritățile publice,
  operatorii economici și profesioniști de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la
  intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie
  a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite
  prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
 47. Se menține obligația ca activitatea la nivelul cabinetelor stomatologice și
  unităților sanitare non-COVID, să se desfășoare numai în condițiile stabilite prin
  ordinul ministrului sănătății.
 48. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri
  de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și
  activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele
  de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei și
  mediului de afaceri și al ministrului sănătății, în baza căruia își pot desfășura
  activitatea.
 49. Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să
  respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului
  Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific
  privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului
  județean/al municipiului București pentru situații de urgență. Măsurile se stabilesc
  pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară
  intensă a virusului și/sau un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul
  SARS-CoV-2.
 50. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de
  administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de
  sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al
  ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.
 51. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de
  tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul
  ministrului sănătății.
 52. Se menține obligația ca activitatea în creșe, grădinițe și after-school-uri, să se
  desfășoare numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului
  educației și cercetării, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului
  sănătății.
 53. Se menține permiterea în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ a
  activităților didactice și alte activități specifice precum și organizarea și desfășurarea
  examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile respectării măsurilor
  de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al
  ministrului sănătății.
 54. Se propune ca la apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 într-un
  interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților să fie
  instituită măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru
  elevii/studenții care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se
  asigură, de către unitatea de învățământ responsabilă, cazarea în condiții de carantină,
  precum și măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităților de bază.
  13
 55. Se propune a se institui obligația analizării modului de desfășurare a activității
  și organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu
  pentru toate instituțiile și operatorii economici publici sau privați.
 56. În vederea evitării aglomerării transportului public, instituțiile și operatorii
  economici publici și privați, organizează programul de lucru astfel încât personalul să
  fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă respectiv să termine activitatea la
  o diferență de cel puțin 1 oră.
 57. Constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele
  14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în prezenta hotărâre se
  realizează în maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin hotărâre a comitetului
  judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pe baza analizelor
  prezentate de direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului
  Bucureşti, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la
  finalul acesteia.
 58. Direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
  calculează zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competență, incidența cumulată
  a cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă comitetului judeţean/al municipiului
  Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data
  constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.
 59. La stabilirea incidenței la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile nu se iau în
  considerare focarele din centrele rezidențiale de îngrijire şi asistență a persoanelor
  vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii şi adulți, cu şi fără dizabilități, precum şi
  pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele și din spitale.
  14
  Lista tarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat

Zona Galbena (carantina la domiciliu/locația declarata pentru 14
zile)
Stat Rata de incidenta cumulata
la 100.000 locuitori*
Andorra 1128.9
Israel 713.7
Muntenegru 571.5
Cehia 493.1
Polinezia Franceza 487.0
Guam 432.8
Argentina 408.4
Belgia 402.5
Bahrain 396.8
Olanda 364.2
Bahamas 330.7
Aruba 329.2
Gibraltar 314.5
Spania 308.1
Costa Rica 304.9
Franta 293.1
Republica Moldova 278.9
Marea Britanie 253.2
Islanda 252.9
Puerto Rico 251.1
Bonaire, Saint Eustatius and Saba 242.5
Armenia 238.4
Liban 237.8
Capul Verde 236.6
Panama 229.8
Slovacia 197.7
Statele Unite ale Americii 196.8
Columbia 195.2
Kuweit 180.0
Brazilia 171.8
Malta 171.6
Oman 169.6

*(date publicate de ECDC luni 12 octombrie 2020)
15

COMENTEZI?