Evaluarea activității în Prefectura județului Alba în anul 2023

- Administratie - februarie 27, 2024
Distribuie

Prezentarea Raportului de evaluare a activității desfășurate de Instituția Prefectului Județul Alba în anul 2023 și Raportului de evaluare a modului de implementare a Planului de acțiuni pentru realizarea obiectivelor Programului de guvernare în județul Alba în anul 2023.

Astăzi, 27 februarie 2024, a avut loc ședința ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Alba prezidată de Prefectul județului, domnul Nicolae Albu, cu participarea subprefecților, domnul Andrei Vincze și domnul Corneliu Mureșan, secretarului general, domnul Nelu Fleșer și a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate și altor instituții publice din județul Alba.

Ordinea de zi a cuprins următoarele puncte de dezbatere: Raport de evaluare a rezultatelor activității desfășurate de Instituția Prefectului Județul Alba în anul 2023; Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de acțiuni pentru realizarea obiectivelor Programului de guvernare în județul Alba în anul 2023; Propuneri privind Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor Programului de guvernare în județul Alba în anul 2024; Propuneri pentru realizarea în anul 2024 a unor acțiuni desfășurate de Instituția Prefectului Județul Alba în colaborare cu instituțiile publice în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;

Prefectul Nicolae Albu a deschis lucrările ședinței prezentând principalele realizări ale activității instituției în anul 2023. Organizarea şi funcţionarea instituției prefectului sunt reglementate de Constituţia României, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr.906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019. Conform Art.123 din Constituţia României, Prefectul este numit de Guvern şi este reprezentantul Guvernului la nivel local, conducând serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrative teritoriale. Nu există o relaţie de subordonare între prefect şi primari sau consiliile locale şi judeţene.

Cele mai importante categorii de atribuţii ale Prefectului, conform art.252 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare sunt următoarele: a) atribuţii privind asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvernamentale şi respectării ordinii publice; b) atribuţii în exercitarea rolului constituţional de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale; c) atribuţii privind verificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi atacarea actelor administrative ale acestor autorităţi pe care le consideră ilegale; d) atribuţii de îndrumare, la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, privind aplicarea normelor legale din sfera de competenţă; e) atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă. Prefectul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute la art.258 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi de alte legi organice.

În anul 2023, Instituţia Prefectului – Judeţul Alba a desfăşurat în total 246 activități de verificare împreuna cu reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate cu tematici diverse cum ar fi: verificarea modului de comercializare a produselor alimentare de origine animală și nonanimală; verificarea salubrizării cursurilor de apă; evaluarea pagubelor produse în judeţ de fenomenele hidrometeorologice periculoase, seceta pedologică și alunecările de teren; verificarea modului de utilizare a construcțiilor din elemente modulate; verificarea modului de respectare a normelor de igienă și siguranță în unitățile de învățământ preuniversitar; verificarea centrelor rezidențiale destinate persoanelor vârstnice; verificarea instituțiilor publice și operatorilor economici care depozitează și comercializează carburanți, gaz petrolier lichefiat (GPL); verificarea stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice.

Activitatea privind verificarea legalităţii actelor administrative ale Consiliului Judeţean Alba, consiliilor locale şi ale primarilor a fost realizată de către Serviciul juridic. Au fost verificate 44103 acte administrative emise sau adoptate de autorităţile administrației publice locale din județul Alba şi ale Consiliului Judeţean Alba, din care: 9159 hotărâri adoptate de către consiliul judeţean şi consiliile locale ale municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba; 34944 dispoziţii emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba şi de primarii municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba.

Au fost considerate nelegale un număr de 73 acte administrative, dintre care: 44 hotărâri adoptate de către consiliile locale, 29 dispoziții emise de primarii unităţilor administrativ teritoriale și au fost formulate 73 proceduri prealabile pentru actele administrative considerate nelegale. În urma procedurilor prealabile transmise de Instituția Prefectului Județul Alba au fost luate următoarele măsuri: au fost revocate sau modificate de emitenți un număr de 62 acte administrative; pentru un număr de 4 acte administrative s-au formulat acţiuni la instanța de contencios administrativ; un număr de 7 de acte administrative sunt în curs de reanalizare la autorităţile administrației publice locale.

Comisia judeţeană Alba pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor s-a întrunit în plenul său în 11 şedinţe de lucru, ocazie cu care au fost luate în dezbatere un număr total de 537 referate/proiecte de adrese și au fost adoptate 412 hotărâri. Au fost emise un număr total de 733 titluri de proprietate în care a fost înscrisă o suprafaţă totală de 1241,82 ha.

În anul 2023, au fost emise un număr de 341 ordine ale prefectului județului Alba, conform prevederilor art. 275 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea monitorizării activității serviciilor publice deconcentrate a fost asigurată examinarea proiectelor de buget și situațiile financiare privind execuția bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, în vederea emiterii avizului consultativ al Prefectului.

În cadrul diferitor comisii cum sunt: Colegiul Prefectural al Județului Alba, Comisia de dialog social a județului Alba, Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al județului Alba și altele, au fost analizate nevoile și dificultățile cu care se confruntă serviciile publice deconcentrate, măsurile propuse pentru îmbunătățirea activităților serviciilor publice deconcentrate, domeniile și acțiunile care au necesitat acțiune interinstituțională sau solicitări din partea ministerelor.

În continuarea ședinței a luat cuvântul dl. Nelu Fleșer, Secretar general al Instituției Prefectului Județul Alba care, a prezentat următoarele trei materiale de pe ordinea de zi.

În conformitate cu prevederile art. 253 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, Prefectul, în calitate de reprezentant al Guvernului, acţionează pentru realizarea la nivelul judeţului Alba a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare. În acest sens se elaborează anual Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţul Alba a obiectivelor Programului de Guvernare și Raportul de evaluare a modului de implementare a Planului de acțiuni, în baza art. 6 din Hotărârea Guvernului nr.906 din 2020 pentru aplicarea unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Raportul de evaluare a implementării Planul de acțiuni 2023 a fost elaborat de către Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă din cadrul Instituției Prefectului Județul Alba, pe baza monitorizării activității serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale. Au fost colectate date privind modul de realizare a obiectivelor de investiții derulate de administrația publică locală. De asemenea, a fost urmărită colaborarea cu alte instituții publice și de învățământ cum ar fi Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia precum și cu organizațiile non-guvernamentale.

Realizarea raportului a urmărit structura conceptuală a Programul de guvernare 2023-2024 adoptat prin Hotărârea Parlamentului României nr.22/15 iunie 2023 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr.533 din 15 iunie 2023 și capitolele Planului de acțiuni pentru realizarea obiectivelor Programului de Guvernare în anul 2023, în județul Alba, adoptat prin Hotărârea Colegiului Prefectural al Județului Alba nr. 2/2023.

Elaborarea Raportului de evaluare a implementării Planului de acţiuni 2023 s-a realizat cu consultarea și participarea unui număr de 125 factori instituționali locali implicați: servicii publice deconcentrate, primării ale comunelor, orașelor și municipiilor din județul Alba, Consiliul Județean Alba, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” Alba Iulia, alte instituții publice cu reprezentare în cadrul Colegiului Prefectural al Județului Alba și organizații non-guvernamentale. Raportul cuprinde două părți, astfel: prima parte reprezintă un sumar al obiectivelor generale și direcțiilor de acțiune, iar partea a doua detaliază activitățile, termenele de finalizare, indicatorii de rezultat și gradul de realizare a obiectivelor specifice.

Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă a urmărit modul de realizare a acţiunilor prevăzute în plan, prin instrumentele de monitorizare semestrială și urmând dispozițiile și procedurile stabilite de Ministerul Afacerilor Interne.

Raportul de evaluare vizează 20 domenii de politici publice care însumează 178 obiective specifice și 1136 acțiuni planificate. Din totalul acțiunilor propuse au fost finalizate un număr de 786 acțiuni. Un număr de 270 acțiuni și proiecte sunt încă în curs de realizare, termenul de implementare al acestora fiind multianual. Un număr de 80 acțiuni nu au fost realizate.

Acțiunile finalizate complet reprezintă 70% din total, acțiunile care sunt în curs de realizare sau realizate parțial reprezintă 24%, iar acțiunile nerealizate reprezintă 6% din total. Principalele cauze care au determinat dificultăți în realizarea unor proiecte și acțiuni au fost: neacordarea fondurilor necesare finanțării unor investiții derulate de autoritățile publice locale, respingerea unor documentații necesare execuției în urma evaluării finanțatorului; renunțarea la unele proiecte din cauza creșterii costurilor de producție și a volatilității prețurilor; imposibilitatea de a suplimenta necesarul de resurse umane din cauza blocării posturilor în administrația publică.

În procesul de monitorizare a Planului de acțiuni, pe lângă adresele elaborate de instituția prefectului, a fost utilizată și macheta transmisă de MAI prin radiograma 3322/2023, prin care au fost urmăriți indicatori specifici domeniilor de politici publice prevăzute în Programul de Guvernare. Pentru semestrele I și II ale anului 2023 au fost elaborate rapoarte de monitorizare în care a fost urmărită evoluția indicatorilor relevanți. Prezentăm alăturat, în mod sintetic, pe domenii de politici publice sectoriale, cele mai importante obiective îndeplinite.

Pentru anul 2024 a fost elaborat Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor Programului de Guvernare 2023-2024, la nivelul județului Alba. Planul de acțiuni 2024 cuprinde 18 domenii de politici publice care însumează 148 obiective specifice și 1176 acțiuni planificate.

A fost întocmit Planul pentru realizarea în anul 2024 a unor acțiuni de verificare a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului, conform prevederilor Părții a IV-a ʺPrefectul, instituţia prefectului şi serviciile publice deconcentrateʺdin OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Acesta cuprinde 14 tematici de controale referitoare la : derularea contractelor de ucenicie la locul de muncă, creşterea gradului de siguranţă al elevilor, tinerii aflați în situații de risc social, comercializarea produselor alimentare de origine animală și nonanimală, sănătate publică, salubrizarea cursurilor de apă, protecţia mediului şi prevenirea situaţiilor de urgenţă.

La punctul Diverse de pe ordinea de zi, prefectul Nicolae Albu a mulțumit tuturor membrilor colegiului prefectural pentru buna colaborare în cadrul acțiunilor comune și promovarea obiectivelor guvernamentale în județ. A felicitat conducerea IPJ Alba, IJJ Alba, ISU Alba, RAR și Serviciile publice comunitare pentru flexibilitatea și promptitudinea cu care au răspuns nevoilor formulate de cetățeni. A menționat spre exemplu, modul pozitiv în care a fost gestionat protestul fermierilor și solicitarea acestora privind verificarea tehnică a utilajelor agricole. De asemenea, programul de lucru al Serviciului pașapoarte a fost adaptat în funcție de numărul solicitărilor, care crește exponențial în perioada vacanțelor de vară când programul cu publicul se prelungește pentru a răspunde tuturor cererilor.

Prefectul Nicolae Albu a subliniat faptul că rezultatele foarte bune în menținerea ordinii și siguranței publice au fost obținute datorită muncii structurilor MAI de prevenire și preîntâmpinare a unor evenimente cu impact negativ. A recomandat ca pe grupul de Whatsapp al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență să fie publicate în timp real informații privind intervențiile la evenimente deosebite, numărul echipajelor implicate, și alte date care să ajute la cunoașterea dinamicii situației critice și să faciliteze intervenția integrată a mai multor instituții publice. De asemenea, a solicitat sprijin instituțiilor pentru actualizarea componenței nominale a grupurilor de suport tehnic.

În continuare, a avut loc o intervenție a domnului Corneliu Mureșan, Subprefectul Județului Alba, care a mulțumit tuturor membrilor colegiului pentru implicare și colaborare cu instituția Prefectului.

Domnul Nelu Fleșer, Secretarul general al Instituției Prefectului Județul Alba, a subliniat importanța colaborării dintre instituții în realizarea planului de acțiuni și îndeplinirea obiectivelor de guvernare. A solicitat instituțiilor să formuleze propuneri și sugestii de îmbunătățire a relațiilor interinstituționale și a modului de desfășurare a activităților.

Domnul Albu Nicolae a invitat persoanele prezente să participe în data de 28.02.2024, ora 11:00, Obeliscul lui Horia, Cloșca și Crișan, la evenimentul destinat comemorării a 239 ani de la Martiriul lui Horia, Cloșca și Crișan.

La finalul ședinței au fost adoptate trei hotărâri:

-Hotărârea nr.3/2024 a Colegiului Prefectural privind aprobarea Planului de acțiuni pentru realizarea obiectivelor Programului de Guvernare 2023-2024, în județul Alba, în anul 2024;
-Hotărârea nr.4/2024 a Colegiului Prefectural privind aprobarea Planului acțiunilor de verificare a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al Prefectului, în anul 2024;
-Hotărârea nr.5/2024 a Colegiului Prefectural privind stabilirea datei și a tematicii ședinței următoare a Colegiului Prefectural, la data de 28 martie 2024, cu următoarea ordine de zi: Bilanțul Inspectoratului de Poliție Județean Alba pentru anul 2023; Raport de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba pentru anul 2023; Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic prin promovarea învățământului dual și corelarea cu piața muncii – Inspectoratul Școlar Județean Alba; Programul de ocupare al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba; Diverse.

Instituția Prefectului – Județul Alba

Citește și:

Service camioane
Comments are closed.