Concluziile activităţii de sondare online a opiniei publice privind percepţia asupra activităţii Tribunalului Alba

- Actualitate - ianuarie 8, 2024
alba
Distribuie

În perioada noiembrie – decembrie 2023, a continuat demersurile privind sondarea opiniei publice, urmărind conturarea percepției pe care beneficiarii actului de justiție o au asupra activității acestei instanțe, fiind implementat un chestionar de opinie propriu. La fel ca în anul precedent, demersul e parte din evaluarea managerială a activității la nivelul Tribunalului Alba precum şi a personalului instanței, urmărindu-se reliefarea punctelor vulnerabile şi implementarea unor soluţii administrative concrete, de îmbunătăţire a funcţionării instanţei şi a calităţii serviciilor oferite.

În perioada de referință au fost completate 29 chestionare, iar în urma analizei acestora precum și a sugestiilor oferite de respondenți cu privire la măsurile ce ar trebui luate pentru a îmbunătăți activitatea Tribunalului Alba, au rezultat următoarele aspecte relevante pentru implementarea unor soluţii concrete:

1.Raportat la profilul respondenților la chestionar, față de anul 2022 când ponderea respondenților în fiecare categorie a fost una echilibrată, în anul 2023 se remarcă faptul că 51,7% dintre respondenți s-au prezentat în instanță în calitate de reprezentanţi legali sau convenţionali (avocat, consilier juridic, lichidator judiciar, curator etc.), iar un procent de 41,4% dintre respondenți au avut calitatea de parte în proces (reclamant, pârât, inculpat, persoană vătămată), în timp ce doar un procent de sub 9% au reprezentat alte categorii de participanți la actul de judecată (martor, expert etc).

În perioada de referință, principalul motiv pentru care respondenții la chestionar s-au prezentat în instanță a fost pentru procese în domeniul asigurărilor sociale/litigii de muncă – 27,6%, iar 24,1 % pentru litigii în materia civil/familiei/minori iar 20,7% în materia litigii cu profesioniști.

Dintre persoanele chestionate, majoritatea au răspuns că dosarele, pentru care s-au prezentat în instanţă, sunt înregistrate înainte de anul 2021 – 51,7%, pondere similară cu cea înregistrată anul trecut, pentru dosare din anul 2021 – 10,3%, pentru dosare din anul 2022 – 24,1%, pentru dosare din anul 2023- 13,8%, procente similare cu cele din anul anterior, remarcându-se o scădere a numărului de dosare înregistrate cu doi ani anterior perioadei de referință. Referitor la categoria de vârstă a celor care au completat chestionarele: majoritatea (69%) au peste 40 de ani, restul de 31% se încadrează în categoria de vârstă între 21 şi 40 de ani.

2.Referitor la accesarea şi calitatea serviciilor oferite de compartimentele publice ale instanţei a rezultat că, dintre respondenţi, 21 au accesat on-line portalul instanței, dosarul electronic, pagina de Facebook a Tribunalului Alba, 19 au depus acte şi alte cereri la Registratură, 17 s-au prezentat la ședința de judecată, 8 au fost prezenţi în instanţă pentru studierea fizică a dosarelor, ridicarea de copii, legalizări, fotografierea actelor ori obținerea altor informații de la Arhivă şi 2 pentru alte servicii.

Majoritatea respondenţilor au apreciat că au fost trataţi cu amabilitate şi respect şi au primit informaţiile necesare din partea personalului de la Registratură (46,4% acord total, 25% acord parţial) şi Arhivă (44,8% acord total şi 13,8% parţial de acord), remarcându-se o ușoară scădere a procentului celor care au fost de acord total cu această afirmație.

De asemenea un procent de 53,6% + 17,9% dintre participanţii la acest studiu au fost de acord (total + parţial), că serviciul de accesare a informaţiilor generale prin intermediul paginii de internet a instanţei este foarte util. A fost în continuare evidențiat un interes sporit pentru accesarea informaţiilor prin aplicaţiile Dosar Electronic şi Transmitere Document Securizat, fiind de acord total sau parţial cu aceste facilităţi 55,2% +31% dintre respondenţi. Referitor la accesarea informaţiilor prin intermediul infokiosk-urilor din incinta instanţei se remarcă un interes mai scăzut, doar un procent de 20,7% au considerat că este foarte util (acord total), 13,8% acord parţial, procente mai scăzute decât la precedenta evaluare, în timp ce 37,9% dintre respondenți s-au arătat neutri față de evaluarea acestui serviciu, iar pentru 20,7% nu a fost cazul să utilizeze acest serviciu.

La fel ca în anul 2022, și în perioada de referință din 2023 majoritatea respondenților au fost mulţumiţi de celeritatea cu care le-au fost soluţionate cererile cu caracter administrativ (certificate de grefă, eliberare copii, legalizări etc) – 41,4% acord total și 17,2% acord parțial.

3.Răspunsurile formulate cu privire la activitatea de judecată au evidenţiat următoarele aspecte:

Pentru activitatea premergătoare judecăţii : 6,8%+3,5% au fost de acord (total + parţial) că durata de timp dintre data înregistrării acţiunii şi data primului termen de judecată a fost mulţumitoare, 58,6%+10,3% s-au declarat nemulţumiţi (total + parţial) considerând că acest termen a fost prea lung.

Referitor la activitatea din sala de judecată, la fel ca la precedenta evaluare, marea majoritate a respondenţilor au apreciat (acord total + parţial) că judecătorii s-au comportat respectuos faţă de toată lumea din sala de judecată (34,5%+24,1%), s-au comportat de o manieră imparţială şi neutră (24,1%+20,7%), s-au făcut uşor înţeleşi (34,5%+20,7%), cunoşteau bine dosarul (17,2%+27,6%), au permis tuturor părţilor implicate să îşi exprime opinia (41,4%+13,8%), au acordat atenţie diverselor puncte de vedere exprimate (27,6%+20,7%).

Majoritatea celor care au răspuns au considerat că grefierii de şedinţă s-au comportat amabil şi respectuos faţă de toată lumea (62,1%) şi că au dat dovadă de profesionalism (60,7%), procente similare cu cele furnizate în urma precedentei evaluări. Au fost de acord (total + parţial) 24,1%+41,4% că se respectă ora anunţată de începere a şedinţelor de judecată, remarcându-se o îmbunătățire a acestui parametru față de precedenta evaluare.

Spre deosebire de precedenta evaluare, procentul celor nemulțumiți (total sau parțial) de durata termenelor de judecată cu ocazia amânării cauzei a fost de 44,8% +20,7% dintre respondenţi, în timp ce doar un procent de 10,4% au fost mulțumiți (total + parțial) de acest indicator .

În mod similar se remarcă o degradare a indicatorului referitor la activitatea ulterioară finalizării judecării cauzelor, un procent de 48,3% dintre respondenți s-au arătat în dezacord total cu faptul că dosarul a fost soluţionat şi motivat într-un termen rezonabil, un procent de 20,8 % au fost mulţumiţi (total + parțial) de acest termen.

4.Cu privire la clădirea în care funcţionează Tribunalul Alba, majoritatea (44,9% ) celor care au completat chestionarul au fost de acord (total + parţial) că oferă facilităţi la un standard adecvat pentru desfăşurarea activităţilor specifice unei instanţe de judecată, de asemenea un procent de 68,9% au fost de acord (total + parţial) cu faptul că aspectul clădirii este unul curat şi îngrijit, procente similare celor înregistrate la evaluarea precedentă.

Referitor la modul de organizare şi funcţionare al Tribunalului Alba în ansamblu, 17,2% dintre respondenţi au apreciat că instanţa şi-a îmbunătăţit activitatea faţă de anul anterior, 48,3% au considerat că s-a menţinut constantă, 27,6% nu au putut aprecia, iar restul respondenților au considerat că activitatea instanţei a fost mai puţin bună decât anul trecut.

5.La finalul chestionarului 21 dintre respondenţi au formulat observaţii şi sugestii cu privire la măsurile care ar trebui luate pentru a îmbunătăţi activitatea Tribunalului Alba, aspecte care, sintetizate, vizează următoarele arii: îmbunătăţirea situaţiei logistice atât din perspectiva clădirii în care funcţionează instanţa, cât şi a dotărilor aferente; reducerea duratei de soluţionare a cauzelor, inclusiv a motivării soluţiilor pronunţate; creşterea nivelului de profesionalism al personalului instanţei. La fel ca în anul precedent, au fost exprimate sugestii referitoare la gestionarea cauzelor de către judecător sau referitoare la soluţiile pronunţate în cauze. Numărul mai mic de sugestii oferite este în strânsă legătură cu numărul mai redus al respondenților la acest chestionar.

6.Concluzii

Mulțumim și de această dată participanţilor care au ales să dea curs invitației de completare a chestionarului de evaluare a activității Tribunalului Alba, alocându-și în acest sens timp pentru a furniza un feedback util conducerii instanței. Rezultatele acestui sondaj şi sugestiile formulate vor fi avute în vedere de conducerea instituţiei în cadrul măsurilor care urmează a fi adoptate în vederea îmbunătății activității.

Analizând global rezultatele chestionarului se denotă o percepţie majoritar pozitivă cu privire la activitatea de judecată dar și cu privire la modul de organizare și funcționare a instanței, din punct de vedere administrativ. La fel ca și în cazul precedentei evaluări, o parte semnificativă dintre respondenți, atât prin răspunsurile oferite la chestionar dar și prin sugestiile formulate, și-au manifestat nemulțumirea față de durata de soluționare a cauzelor, o problemă sistemică ce afectează și Tribunalul Alba. Cu toate acestea, și în anul 2023 conducerea Tribunalului Alba a continuat o politică activă de resurse umane, fiind sporit numărul de judecători și grefieri care își desfășoară activitatea în cadrul acestei instanțe, iar în acest context atingerea dezideratului de ocupare a tuturor posturilor vacante va conduce inclusiv la o îmbunătățire a parametrilor referitori la durata de soluționare a cauzei.

În ceea ce privește situația dotărilor și facilitățile oferite de clădirea în care funcționează Tribunalul Alba și pe parcursul anului 2023 au fost derulate proiecte de reparaţie parţială a imobilului constând în realizarea unei centrale termice proprii şi instalaţia de încălzire, anveloparea clădirii, înlocuirea ferestrelor din aluminiu cu ferestre din geam termopan.

Tribunalul Alba va urmări și pe viitor realizarea unui act de justiție desfășurat cu profesionalism și imparțialitate, în scopul asigurării respectării și protejării drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor.

Comunicat – TRIBUNALUL ALBA
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Citește și:

Service camioane
Comments are closed.