Anunturi Publice

Activităţi temporare” în regim de plată cu ora” organizate de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia anunță că dosarul de înscriere la concursul pentru desfăşurarea de activităţi temporare” în regim de plata cu ora” dintr-un post didactic vacant, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, trebuie depus până la data 30.08.2021 la secretariatul Facultăţii (corp C etaj II).

Dosarul va conţine :

     a) cererea candidatului înregistrată la nivelul facultăţii;

     b) curriculum vitae şi lista de lucrări;

     c) copii după diplomele de licenţă, doctorat, cu suplimentele la diploma/foile matricole aferente, însoţite de originale pentru verificarea conformităţii cu originalul sau adeverinţă din care să rezulte statutul de student/ doctorand;

     d) Copie după cartea de identitate.

La depunerea dosarului de înscriere, candidaţii vor depune informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi consimţământul acestora.

De asemenea cadrele didactice asociate trebuie sa îndeplinească standardele minimale pentru ocuparea posturilor didactice aşa cum sunt prevăzute în metodologie (anexe)

Interviul pentru concurs în cadrul Departamentului de Finanţe Contabilitate este programat în data de 09 septembrie ora 10.00 la sediul Departamentului (corp B, etaj I )

Interviul pentru concurs în cadrul Departamentului de Administrarea Afacerilor si Marketing este programat in data de 03.09.2020-ora 9,00 la sediul Departamentului (corp B, etaj I )

COMENTEZI?