27 octombrie: Ședință ordinară a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

- Administratie - octombrie 27, 2022
alba
Distribuie

Joi, 27 octombrie 2022, orele 13.00, va avea loc o ședință ordinară a Consiliului Local Alba Iulia.

Întâlnirea va începe la ora 13.00 la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, sala de ședință, str. Bucovinei nr. 6 și prin platforma online ZOOM.

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pentru anul 2022
 2. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III anul 2022 al Municipiului Alba Iulia
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 106/30.03.2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia modificată și completată ulterior
 4. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.117571 (CF vechi 34484) Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr.14081/2003
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Alba Iulia și Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Alba pentru implementarea unui proiect de refacere ecologică prin populare cu cerbi lopătari, în zona municipiul Alba Iulia
 6. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „ACCELERATE POSITIVE CLEAN ENERGY DISTRICTS” – acronim ASCEND, finanțat în cadrul programului european HORIZON EUROPE
 7. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Gendered Innovation Living Labs” – acronim GILL, finanțat în cadrul programului european HORIZON EUROPE
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 331 din 31 august 2021 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 66/28.02.2022 privind aprobarea pentru anul 2022 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din municipiul Alba Iulia
 10. Proiect de hotărâre privind privind modificarea și completarea statului de funcții și a organigramei Creșei Municipiului Alba Iulia aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii devizului general pentru ajustarea prețurilor pentru proiectul ”Extindere, reabilitare și modernizare infastructură Serviciul social ” Centrul de zi pentru persoane vârstnice”” finanțat din fonduri externe nerambursabile
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului pentru eliberarea amplasamentului și pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă (in cofinantare) pentru obiectivul „REABILITARE INFRASTRUCTURĂ REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT PUBLIC URBAN-MUNICIPIUL ALBA IULIA” – LOTUL I”
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru eliberarea amplasamentului și pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă (in cofinantare) pentru obiectivul „REABILITARE INFRASTRUCTURĂ REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT PUBLIC URBAN-MUNICIPIUL ALBA IULIA” – LOTUL II”
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia nr. 84441/2012 încheiat cu S.C. Flash Lighting Services S.A.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ILUMINAT ARHITECTURAL PE CLĂDIRI UNITĂȚI DE CULT – Fațada principală a SINAGOGII VECHI, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2 Alba Iulia și ILUMINAT ARHITECTURAL PE CLĂDIRI UNITĂȚI DE CULT – Fațada principală a BISERICII ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI, str Piața Iuliu Maniu, nr 15, Alba Iulia”
 16. Proiect de hotărâre privind acordarea sumei de 1.000 lei doamnei Pop Aurelia din municipiul Alba Iulia, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani, din bugetul local capitolul ,,Asistenţă Socială”
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01.11.2022
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei VI pentru repartizarea locuinței sociale disponibilă de închiriat în anul 2022
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale din municipiul Alba Iulia, pentru lista de priorităti 2023
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI AMENAJARE TERASĂ EXTERIOARĂ” – Municipiul Alba Iulia, Strada Mihai Viteazu, nr. 23, ap. 1, Poarta a IV-a a Cetății Vauban Alba Iulia
 21. Proiect de hotărâre privind respingerea documentației de urbanism: PUD pentru ”Elaborare DTAC pentru a doua locuință pe parcela”, municipiul Alba Iulia, str. Mărășești, nr. 20
 22. Proiect de hotărâre privind privind actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul municipiul Alba Iulia
 23. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat, situată în Municipiul Alba Iulia, strada Vasile Goldiș, nr. 11, bloc 30, apartament 49, județul Alba
 24. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat, situată în Municipiul Alba Iulia, strada Poligonului, nr. 6C, bloc C5, apartament 1, județul Alba
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenţii de constituire a drepturilor de uz, servitute și acces la utilitățile publice în favoarea SC DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA SA
 26. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de achiziționare a unui teren situat în municipiul Alba Iulia, Piața I.C.Brătianu, FN, în scopul reglementării situației juridice a parcării amenajate pe acesta
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații în suprafață utilă totală de 94,03 mp situate în incinta imobilului(construcție) Cămin Cultural Pâclișa, situat în Alba Iulia-Pâclișa, str.Carpenului, nr.129 A
 28. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unor imobile– (drum) înscrise în CF nr. 86690 în suprafaţă de 105 mp , CF nr. 86687 în suprafață de 14 mp și CF nr. 86689 în suprafață de 18 mp, aferente străzii Costache Negruzzi aflate în proprietatea numitei SC PIFLU SRL
 29. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unor imobile (drum) înscrise în CF nr. 113294 în suprafaţă de 386 mp și CF nr. 113295 în suprafață de 3.072 mp, aferente străzii Retezat aflate în proprietatea numiților Gabor Gheorghe și coproprietarii
 30. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unui imobil – (drum) înscris în CF nr. 116890 în suprafaţă de 360 mp aferent străzii Spiru Haret și Iris aflat în proprietatea numiților Jula Mircea Traian, Cîmpean Dorolți Eugen și Cîmpean Dorolți Laura
 31. Proiect de hotărâre privind privind însușirea documentației tehnice de actualizare date – modificare suprafață și înscriere a dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr. 30
 32. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al Prefectului județul Alba a cotei de 21/370 mp teren intravilan înscris în CF.nr.77373 – C1-U17 Alba Iulia cu nr.topo.880/1/VII situat în Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu nr.9 (fosta 1 Mai), Bl.16B , Ap.7 respectiv CF.nr.77373 – C1 – U7 Alba Iulia cu nr.topo.880/1/XIX , situat în Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu nr.9 (fosta 1Mai), Bl.16B, ap.39 Jud. Alba în favoarea numiților Crișan Petru și Crișan Alina Mihaela
 33. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al Prefectului județul Alba a cotei de 18/281 mp teren intravilan înscris în CF.nr.77149 – C1-U10 Alba Iulia cu nr.topo.2020/15/XII situat în Alba Iulia, str.Bucovinei nr.10, Bl.D2A ,Ap.12, Jud. Alba în favoarea numitei Drâmbărean Ileana
 34. Proiect de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii nr. 474/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea cuantumului burselor și numărul acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de pe raza municipiul Alba Iulia pentru anul școlar 2022 – 2023
  Inițiatori,
  Consilieri locali
  Sandu Cornel Stelian
  Filimon Marius
 35. Diverse : Adresa nr. 119998/17.10.2022 a domnului Csernatoni Eduard și Csernatoni Florina-Lucia cu privire la documentatia PUD, Alba Iulia, str. Mărășești, nr. 20

Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1-33 sunt inițiate de către Primarul municipiului Alba Iulia.

Art.4 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1–34 au fost comunicate comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

Art.5 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi însoţite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor locali prin e-mail (comuni- care pe adresa de poştă electronică aflată în baza de date).

Art.6 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi.

Art.7 Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8 Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta dispoziție.

Art.9 Dispoziţia se comunică, în conformitate cu prevederile art. 135(4) și ale art. 243(1) lit. ”e” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ :

-Primarului municipiului Alba Iulia
-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba
-Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios
-Afișarea pe pagina de internet a instituției www.apulum.ro
-Presei.

Service camioane
Comments are closed.